a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Srđan Mlađenović
speaker_info

About The Speaker

Srđan Mlađenović

Delivery Director, COMTRADE SYSTEM INTEGRATION

Srđan Mlađenović rukovodi segmentom softverskog razvoja u kompaniji Comtrade System Integration, sa pozicije Delivery Director. Od 2003. godine Srđan je angažovan na različitim relevantnim pozicijama kao što je ERP konsultant, menadžer projekta, BI menadžer, kao i menadžer poslovnog razvoja. Posebnu sferu poslovnog interesovanja predstavlja napredna analitika podataka, koju je magistrirao u okviru studija informatike i bioniženjeringa, te je danas u prilici da stečeno znanje primjenjuje u praktičnom radu sa timovima i saradnji sa klijentima kompanije. Kao predavač učestvovao je na brojnim konferencijama u domenu primjene poslovne analitike i automatizacije procesa.

Budite dio Sarajevo TechLab4!